Cách ADD thẻ đỡ hold 10-11-2023

Add thẻ đỡ hold , đỡ die AE Share tk qua via cổ có tk chạy ads rồi change info tk ngâm 30 1 tiếng rồi hãy add

Nguồn : sưu tầm FB