Tut 956 Không Nút Bắt Đầu 28-8

+Chom 1
Đổi ip nhật + tiếng nhật cho via 
Đăng nhập tk vào chom 1 ip nhật ngâm ( chom này ae để nguyên spam loat trang nhiều nhiều tý ) tầm 2p thoát ra 
+chom 2 ( chom ae đăng nhập via lúc trước)
Đổi ip UKRAINE đăng nhập m.fb 
Rồi làm tiếp các bước dưới

https://m.facebook.com/help/contact/268228883256323

Sản phẩm hoặc tính năng : khác
Ý kiến đóng góp của bạn : 페이스북 팀 안녕하세요. 제 페이스북 계정이 잠겼고 실제 계정을 확인하는 단계를 받지 못해 계정을 열 수 없습니다. 페이스북에서 확인 단계를 고려하여 계정을 열 수 있기를 바랍니다. 감사합니다
Spam 3 lần
https://m.facebook.com/help/contact/377211842296337

Chủ đề : Facebookのロックを解除
Mô tả vấn đề : 페이스북 팀 안녕하세요. 제 페이스북 계정이 잠겼고 실제 계정을 확인하는 단계를 받지 못해 계정을 열 수 없습니다. 페이스북에서 확인 단계를 고려하여 계정을 열 수 있기를 바랍니다. 감사합니다
ảnh ae chụp lúc bị khóa hoặc cccd via
Spam 3 lần
 2 Phút Sau Đăng Xuất Acc Ra Vào Link 755 !!
https://m.facebook.com/support/forms/flow_view?id=221689587951755

Email : Anh Em Điền Email Tài Khoản Vào Nếu Tài Khoản Không Có Email Thì Điền Email Trắng
Mô tả : 페이스북 팀 안녕하세요. 제 페이스북 계정이 잠겼고 실제 계정을 확인하는 단계를 받지 못해 계정을 열 수 없습니다. 페이스북에서 확인 단계를 고려하여 계정을 열 수 있기를 바랍니다. 감사합니
Xong ae đăng nhập
https://mbasic.facebook.com chom 2 ip us không được ae đổi ip nhật đăng nhập vào Chom 1 ( tk sẽ cho mở nút bắt đầu ở chom 1)  

done