Tut kích via limit 250$ 7-11

Tut kích via limit 250$ 
B1: Chuẩn bị clone hoặc via new chưa đụng Ads
B2: Vào check tài khoản quảng cáo của clone
B3: Share tkqc của clone và dòng 2 của BM350 cổ kháng 
B4: Đổi tiền tệ và quốc gia của Clone thành PH, VND, +7
B5: Chờ 1-2h vào check sẽ thấy limit 6tr1
Tỉ lệ tầm 60-70% nhé ae